Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (digitale download: Algemene voorwaarden Bink-Klimaat / PDF )

Artikel 1 – Definities

De ondernemer: de opdrachtnemer, die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;

De afnemer: de koper/opdrachtgever/afnemer of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan met betrekking tot een airconditioninginstallatie en/of aanschaf losse airco;

Installatie: airconditioninginstallatie, waaronder begrepen een warmtepompinstallatie;

Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of halfgerede producten aan de afnemer; 

Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk;

Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan;

Meer- en minderwerk: door de afnemer gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;

Overige werkzaamheden: verwijderen van oude/reeds geïnstalleerde airco;

Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie;

Service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/ of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage;

Onderhoud/serviceabonnement: de overeenkomst die de ondernemer verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie;

Stelpost: een als zodanig in het aanbod c.q. de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldbedrag kan worden gerealiseerd;

Geschillencommissie: Europese ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

 

Artikel 2 – Identiteit ondernemer

Naam ondernemer: Bink-Klimaat
Handelend onder naam/namen: Bink-Klimaat

Vestigingsadres (let op: dit is geen bezoekadres):
Lylantse Plein 1
2908LH Capelle aan den Ijssel
Nederland

Telefoonnummer: +31 (0) 10 261 33 39
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag vanaf 09:00 – 17:00 (woensdag gesloten)

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 75313944
Btw-nummer: NL002342883B83


Artikel 3 – Aanbod ondernemer

3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.

3.2 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken.

3.3 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk.

3.4 Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
 - Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.
- Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en eenheidsprijzen van benodigde materialen). Desgewenst geeft de ondernemer, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.

3.5 Het aanbod vermeldt de betalingswijze

3.6 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de ondernemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de ondernemer gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

3.7 Indien de afnemer het aanbod niet accepteert, is de ondernemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de afnemer direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. In geval de ondernemer van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de afnemer de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de afnemer, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van de ondernemer.

3.8 Indien de ondernemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de afnemer, dient hij dit in het aanbod te vermelden.

3.9 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

3.10 Bij een op afstand of buiten de winkelruimte gesloten overeenkomst is artikel 6:230 onder Burgerlijk Wetboek over informatieverplichtingen van toepassing.


Artikel 4 – Totstandkoming

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de afnemer. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische aanvaarding door de afnemer bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de afnemer. Indien de afnemer het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de ondernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

4.2 Bij een op afstand of buiten de winkelruimte gesloten overeenkomst is artikel 6:230 onder o, p en r van het BW over bedenktijd en ontbinding van de koop van toepassing.


Artikel 5 - Producten

Verkoop en installatie van airco/warmtepompen.


Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

6.1 De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.

6.2 De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de afnemer. 


Artikel 7 - Levertijd

7.1 De ondernemer levert het product af op het adres dat de afnemer bij de bestelling heeft opgegeven. Het adres kan niet meer gewijzigd worden als het pakket al is verzonden. DHL of eigen verzending verzorgt de distributie.

7.2 De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De levertijd is vast tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke levertijd staat. Als geen levertijd is afgesproken, dan geldt er een vaste levertijd van 30 dagen. Indien het leveren onverhoopt niet lukt, dan kan de afnemer ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

7.3 Bij overschrijding van de vast afgesproken levertijd mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vragen.


Artikel 8 – Rechten en plichten van de ondernemer

8.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de ondernemer, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van de afnemer aan de ondernemer strekt tot het verlenen van service, is de ondernemer verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.

8.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de afnemer worden doorberekend, mits de ondernemer aantoont dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

8.3 De ondernemer is verplicht de afnemer te wijzen op de redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

- onjuistheden in de door de afnemer verlangde werkwijzen en constructies;

- gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld;

- onjuistheden in de door of namens de afnemer verstrekte gegevens; al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.

8.4 De ondernemer is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 500.000 per gebeurtenis.

8.5 De ondernemer vrijwaart de afnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.


Artikel 9 – Rechten en plichten afnemer

9.1 De afnemer stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

9.2 De afnemer zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De ondernemer geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.

9.3 De afnemer verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.

9.4 De afnemer draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 8 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.

9.5 De afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de afnemer de ondernemer hiervan tijdig in kennis te stellen.

9.6 Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de afnemer komt, dan dient de afnemer de daaruit voor de ondernemer voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de afnemer kan worden toegerekend.

9.7 De afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld;
- onjuistheden in de door of namens de afnemer verstrekte gegevens;

9.8 De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.

9.9 De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

9.10 In geval van een tekortkoming van de ondernemer bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de afnemer de ondernemer daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij de ondernemer reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.
Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door de ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen schade.

9.11 De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbo- voorschriften.

Artikel 10 – Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

10.1 Indien de ondernemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de afnemer hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De afnemer kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien de ondernemer 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De afnemer is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.

10.2 De afnemer heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De afnemer mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de ondernemer nog verschuldigd is.

Artikel 11 – Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

11.1 De afnemer kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.

11.2 Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.

11.3 Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de ondernemer verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.

11.4 De afnemer zal de ondernemer de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.

11.5 Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de afnemer aan de ondernemer de door de ondernemer aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de ondernemer over het gehele werk zou hebben genoten.

Artikel 12 – Meer- en minderwerk

12.1 Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ kan de afnemer nadat de overeenkomst is tot stand gekomen meer- en minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom.

12.2 In geval van door de afnemer opgedragen meerwerk kan de ondernemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de afnemer tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de afnemer dit zelf reeds had moeten begrijpen.

12.3 Als de som van de uitgaven die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt dan het bedrag van die stelpost, wordt de afwijking verrekend als zijnde meer- of minderwerk.

12.4 Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan €300 wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden.

12.5 Het ontbreken van een document laat de aanspraken van ondernemer resp. afnemer op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 13 – Onvoorziene omstandigheden

13.1 Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de afnemer.

13.2 Indien de ondernemer de afnemer niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

13.3 Eventuele extra kosten die de ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de afnemer worden vergoed.

13.4 Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

Artikel 14 – Overmacht

Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.


Artikel 15 – Oplevering

15.1 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de afnemer heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

15.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de afnemer van de ondernemer de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de afnemer heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
- hetzij wanneer de afnemer de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.  


Artikel 16 – Betaling en betalingstermijn

In geval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de ondernemer een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de ondernemer de afnemer tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.


Betaling webshop bestellingen zonder installatie en montage

16.1 De (totale) prijs van de producten staat op de webshop van de ondernemer aangegeven. De afnemer kan op de webshop betalen met Rembours, iDeal, Creditcard, Mastercard, BanContact/MisterCash en/of Sofort. De ondernemer vergoedt de verzendkosten tot 2 afleverpogingen, daarna betaalt de afnemer de verzendkosten en eventuele opslagkosten zoals vermeld in Artikel 20.


Betaling (webshop) bestellingen met installatie en montage

Indien de afnemer ook installatie en montage wenst, dan geldt het volgende:

16.2 De algemene betalingsconditie is betaling direct na oplevering in bijzijn van de monteurs per pinbetaling, contant of overmaking. De afnemer mag er ook voor zorgen dat het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de bankrekening van de ondernemer.

16.3 De ondernemer die in gedeelten levert en/of oplevering niet in 1 dag behaald wordt voor welke reden dan ook, mag bij elke deellevering en/of montage betaling van het geleverde deel vragen. Voor elke deellevering en/of montage ontvangt de afnemer een deelfactuur. Betaling van de deelfactuur vindt dezelfde dag plaats, tenzij anders afgesproken.


Artikel 17 – Niet nakomen betalingsverplichting

17.1 Indien de afnemer niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 16 lid 2 één kosteloze betalingsherinnering, waarin hij de afnemer op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen, met vermelding van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten ten gevolge van niet betalen binnen de hiervoor genoemde termijn.

17.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 16 lid 2 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.  

17.3 De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 7 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de afnemer. De ondernemer kan maximaal de hieronder vermelde incassokosten in rekening brengen.

Hoofdsom

Percentage ten hoogste

Vergoeding incassokosten

Over de eerste € 2.500,00

15%

Minimum € 40,00

Over de volgende € 2.500,00

10%

 

Over de volgende € 5.000,00

5%

 

Over de volgende € 190.000,00

 

1%

Over het meerdere

0,5%

Maximum € 6.775,00

De ondernemer kan ten voordele van de afnemer afwijken van alle hierboven vermelde bedragen en percentages.

17.4 De ondernemer blijft de eigenaar van de materialen, totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 18 – Opschorting van betaling

18.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de afnemer het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

18.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de ondernemer het recht de in artikel 17 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

Artikel 19 - Annuleringsvoorwaarden

19.1 Als de afnemer annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op door de ondernemer gederfde inkomsten. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten en winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding is als volgt:

 1. Indien er maximaal 1 dag vóór of op de afgesproken montagedatum wordt geannuleerd: 40% van de gehele factuurbedrag;
 2. Tussen en op dag 7 en 2 vóór de afgesproken montagedatum: 20% van de gehele factuurbedrag verschuldigd;
 3. Tussen en op dag 8 en 6 vóór de afgesproken montagedatum: 10% van de gehele factuurbedrag verschuldigd;
 4. Minimaal 14 dagen vóór de afgesproken montagedatum: kosteloos

19.1.2 De annuleringskosten dienen binnen 14 dagen betaald te worden naar de bankrekeningnummer van de ondernemer.

19.2 De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

19.3 Een annulering geschiedt schriftelijk naar [email protected]. Bij een mondelinge annulering bevestigt de ondernemer dit schriftelijk.

19.4 Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een afnemer de overeenkomst ontbinden zonder kosten. De afnemer moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest.

Artikel 20 – De opslag van goederen

20.1 Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer mag na weigering of na tweede levering opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.

20.2  Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag de ondernemer:

  1. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen of;
  2. de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens de regeling in artikel 19. Naast annuleringskosten mag de ondernemer ook de opslagkosten rekenen.

20.3 Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de producten maximaal 3 maanden in opslag houden, onder berekening van redelijke interne of externe opslagkosten. Hierbij houdt de ondernemer rekening met  de verkoopwaarde van de producten en de duur van de opslagperiode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn. Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden nog steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en mag de ondernemer, naast de in artikel 12 genoemde annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte opslagkosten rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is.

20.4 Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door de ondernemer in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

Artikel 21 – Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

21.1 Het vervoer van de producten is bij de prijs inbegrepen (tot 2 afleverpogingen). De ondernemer draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als de producten door een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt de ondernemer voor een goede verzekering.

21.2 Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld,  dan moet de afnemer dit op het afleverbewijs vermelden. Als er bij levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigingen te constateren, dan noteert de afnemer dat op het afleverbewijs. Het is raadzaam zichtbare beschadigingen uiterlijk binnen 2 werkdagen aan de ondernemer te melden.

21.3 Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij na levering maar voor het vervoer zo veel mogelijk controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn.


Artikel 22 - Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. De afnemers recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.


Artikel 23 – Conformiteit en garantie

23.1 De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

23.2     De ondernemer geeft 2 jaar volledige garantie op de installatie en montage, bovenop de wettelijke verplichtingen. Partijen kunnen ook anders schriftelijk afspreken.

23.2.1  Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de ondernemer het product niet te vervangen.

23.3 Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken.

23.5 Als de fabrikant van de producten een verdergaande garantie geeft aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer. Het volgende is geldig:

a. Panasonic: 5 jaar fabrieksgarantie
b. LG: 5 jaar fabrieksgarantie
c. Daikin: 5 jaar fabrieksgarantie
d. Mitsubishi: 5 jaar fabrieksgarantie

23.5.1 Als het product bij normaal gebruik en binnen de fabrieksgarantietermijn kapot gaat, heeft de afnemer recht op een vervangend product. Het defecte product moet de afnemer naar de ondernemer sturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor de rekening van de afnemer.

23.6 Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder gebruik als dat is afgesproken.

23.7 De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld.

23.8 Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.

23.9 De garantie geldt niet en vervalt indien:

a. De afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 24 – Klachten en geschillen

24.1 Klachten over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst en/of online aankopen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer binnen 7 dagen nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest. Het schriftelijk indienen van de klacht kan naar [email protected]. De ondernemer streeft ernaar om binnen 10 dagen uw klacht in behandeling te nemen en samen tot een oplossing te komen.

24.2 Als binnen 7 dagen na (op)levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt.

24.3 Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens de ondernemer.

24.4 Geschillen tussen afnemer en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de afnemer als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie. Beide partijen kunnen terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution) voor geschillen en klachten over (online) aankopen. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr

24.5 De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de afnemer zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

24.6 Leidt de klacht niet tot een oplossing dan heeft de afnemer 12 maanden, na de datum waarop de afnemer de klacht bij de ondernemer indiende, de tijd om deze klacht schriftelijk of in een andere, door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.

24.7 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

24.8 Wanneer de afnemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de onderneming aan deze keuze gebonden.

24.9 Wanneer de onderneming een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de afnemer schriftelijk vragen zich binnen een maand uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De onderneming dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

24.10 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

24.11 Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 25 – Herroepingsrecht

25.1 De afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product – al dan niet gecombineerd met een dienst - gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven.

25.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door of op verzoek van de afnemer namens hem het product heeft ontvangen. Bij meerdere deelleveringen uit één bestelling geldt dat de bedenktijd begint de dag waarop de laatste deellevering door of namens de afnemer is ontvangen.

25.3 Voor uitsluitend diensten gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

25.4 Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de in lid 1 vastgestelde bedenktijd.

25.5 Zodra de ondernemer alsnog de in lid 4 bedoelde informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de afnemer die informatie alsnog heeft ontvangen.


Verplichtingen van de afnemer tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De afnemer mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. Als de afnemer verder gaat dan omschreven in lid 1, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product.

 3. De afnemer is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Uitoefening van het herroepingsrecht door de afnemer en kosten daarvan

 1. Als de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Dit dient schriftelijk te gebeuren naar e-mail [email protected]

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de afnemer het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De afnemer heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De afnemer zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de afnemer.

 5. De kosten voor de retourzending komen voor de rekening van de afnemer.

 6. Als de afnemer herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de afnemer het uitgevoerde werk tot het moment van herroeping.

 7. De afnemer draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
  a. de ondernemer de afnemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
  b. de afnemer niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.

 8. Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer herroeping door de afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een ontvangstbevestiging.

 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de afnemer, inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.

 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de afnemer heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de afnemer.

 4. Als de afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als hij dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk bij het aanbod heeft vermeld:

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de afnemer; en
  b. de afnemer heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 2. Volgens specificaties van de afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 25 - Privacy Policy

De ondernemer beschermt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie is te vinden op de website www.bink-klimaat.nl/service/privacy-policy


Artikel 26 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn eigendom van Bink-Klimaat (of heeft de ondernemer in beheer met toestemming van de rechthebbende). Het gebruik van de afnemer mag hier geen inbreuk op maken.


Artikel 27 – Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  

[Naam afnemer(en)]

[Adres afnemer(en)]

[Handtekening afnemer(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Digitale download: Modelformulier voor herroeping / PDF